یکی از قطعات موتور خودروهای سبک و سنگین فیلتر روغن آن است که وظیفه آن تصفیه روغن موتور می باشد. در موتور خودرو ها در زمان کارکرد ممکن است ذرات آلومینیومی جدا شوند که ذرات جدا شده وارد روغن‌ خودرو خواهند شد. بنابراین فیلتر‌ روغن وظیفه دارد که این ذرات وارد شده به روغن را که در اثر کارکرد موتور به وجود آمده‌اند را جمع آوری کند.